Mesajul Pãstorului...

 

 

ZIDIREA BISERICII...

Articol preluat din "Programa Bisericii" - Februarie, 2019

Biserica este proiectul lui Dumnezeu Tatăl. Unii dintre prorocii vechiului Testament au anticipat acest proiect. „Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească.” (1Petru 1:11-12). Domnul Isus este executantul proiectului divin. „Pe această piatră voi zidi Biserica Mea, și porțile Locuinței morților nu o vor birui.” (Matei16:18). Trebuie să-I mulțumim nespus de mult Domnului că a îngăduit să ne naștem în această perioadă de har dumnezeiesc, și ne-a chemat prin vocea Domnului Isus să fim parte a lucrării Sale mărețe. Poate că cineva își pune următoarea întrebare: „Cum aș putea fi eu parte a acestui edificiu numit clădirea lui Dumnezeu, sau Casa Dumnezeului celui viu?” Primul pas important se face atunci când credem în Domnul Isus ca Fiu a lui Dumnezeu care a venit la noi să ne salveze. „În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți.” (Fapte 4:12). În același timp, Domnul Isus este și în postura de temelie (sau fundație) a acestei clădiri. „Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Isus Hristos.” (1Corinteni 3:11). Același adevăr ne este relatat și în Efeseni 2:19-20 „Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos.” Omul ce vrea să fie așezat pe aceasta temelie trebuie să dovedească ascultare deplină față de cuvintele Domnului Isus. Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la Mine, aude cuvintele Mele și le face. Se aseamănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte și a așezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape și s-a năpustit șuvoiul peste casa aceea, dar n-a putut s-o clatine, pentru că era zidită pe stâncă.” (Luca 6:47-48). Așezat prin credință, pocaință și ascultare pe temelia numită Hristos, omul face un legământ cu El prin botezul în apă și apoi se roagă Domnului pentru a fi umplut și botezat cu Duhul Sfânt. Acest plan a fost întărit și de apostolul Petru în Fapte 2:38 "Pocăiți-vă", le-a zis Petru, "și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veți primi darul Sfântului Duh.”.  

Zidirea spirituală se poate realiza în mod personal, precum și în părtășie cu adunarea Domnului. Apostolul Petru ne îndeamnă astfel: “și, ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire.” (1 Petru 2:2). La fel se întâmplă când ne rugăm prin Duhul. “Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși; dar cine prorocește zidește sufletește Biserica.” (1 Corinteni 14:4). În părtășia comună, Dumnezeu folosește slujitorii rânduiți în vederea zidirii: “Și El a dat pe unii apostoli; pe alții, proroci; pe alții, evangheliști; pe alții, păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos.” (Efeseni 4:11-12). De asemenea, exercitarea darurilor spirituale duce la zidire. “Ce este de făcut atunci, fraților? Când vă adunați laolaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul, o învățătură, altul, o descoperire, altul, o vorbă în altă limbă, altul, o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. (1 Corinteni 14:26). Cei așezați în clădirea numită Casa Dumnezeului Celui Viu, trăiesc în sfințenie și ascultare așteptând pe Domnul Isus, dar în același timp, lucrând la răspândirea Sfintei Evanghelii în vederea câștigării altora pentru mântuire. Duhul Sfânt prin puterea Sa va fi ajutorul lor în acest proiect minunat. “Ci voi veți primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.” (Fapte 1:8). Tot Duhul Sfânt va fi implicat în sfințirea celor mântuiți. “Eu îmi împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu, pentru ca Neamurile să-I fie o jertfă bine primită sfințită de Duhul Sfânt.” (Romani 15:16b). Dacă ai fost așezat în această zidire sfântă și măreață, silește-te să rămâi neclintit și să poți spune ca apostolul Pavel: Am fost răstignit împreună cu Hristos, și trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credință în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și S-a dat pe Sine însuși pentru mine.” (Galateni 2:20). Astfel “casa Lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm.” (Evrei 3:6b).

 

 

 

 

 Pastor,

 Corneliu Bîrsan...

 

                        Pentru a citii mai multe articole din ciclul "Mesajul Păstorului " vă rugăm să faceți click pe săgeată