Mesajul Pãstorului...

 

 

BISERICa - ogorul lui dumnezeu...

Articol preluat din "Programa Bisericii" - Martie, 2019

Sfânta Scriptură vorbește de 3 entități umane: lumea, poporul Israel și Biserica. În evanghelia după Matei capitolul 13, Domnul Isus este prezentat a fi Semănătorul care a ieșit să semene sămânța. Astfel, Cuvântul Său a fost dăruit lumii, lui Israel, și Bisericii. Diferența stă în felul cum oamenii au primit Cuvântul. Pentru cei mai mulți, Cuvântul rămâne nefolositor și numai pentru o pătrime (asemănată cu pământul cel bun), Cuvântul devine roditor. Acești oameni formează în chip spiritual Biserica Dumnezeului celui viu. „Căci noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 3:9). De acest ogor, Domnul se ocupă în mod special și investește în el. Apostolul Pavel scrie în această epistolă că noi am fost răscumpărați cu un preț. (1 Corinteni 6:20; 7:23). Apostolul Petru afirma: „căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care-l moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur și fără prihană.” (1 Petru 1:18,19). Prin urmare, ogorul este de drept și de fapt a lui Dumnezeu. Împreună cu slujitorii rânduiți, El se ocupă de acest ogor. „Cine este Pavel? Și cine este Apolo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu, prin care ați crezut; și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească: așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic; ci Dumnezeu, care face să crească.” (1 Corinteni 3:5-7). Lucrarea Sa va fi dusă la bun sfârșit. „Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.” (Filip.1:6).

Ca propietar al ogorului, Dumnezeu așteaptă și aportul nostru. El așteaptă să lucrăm la desțelenirea ogorului și la aducerea roadelor. „Căci așa vorbește Domnul către oamenii din Iuda și din Ierusalim: "Desțeleniți-vă un ogor nou și nu semănați între spini!” (Ieremia 4:3). Când roadele apar, Dumnezeu se bucură și lasă binecuvântarea. „Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el, și rodește o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu.” (Evrei 6:7). Împotriva ogorului lui Dumnezeu, Diavolul înfăptuiește diferite planuri pentru a împiedica dezvoltarea normală și aducerea roadelor. În primul rând, ca un hoț cunoscut, vrea să fure Cuvântul semănat în oameni. „Când un om aude Cuvântul privitor la Împărăție, și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Acesta este sămânța căzută lângă drum.” (Matei 13:19). Ulterior, încearcă să lucreze prin intermediul unor slujitori falși în vederea răspândirii unor erezii nimicitoare. “În norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor. Și, din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău.” (2 Petru 2:1,2). Și apostolul Iuda a avertizat în versetul 4 astfel: “Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân și Domn, Isus Hristos.”. O altă lucrare a celui Rău, este apariția unor lăstari răi ce aduc amărăciune și tulburare. “Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare, și mulți să fie întinați de ea. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut.” (Evrei 12:15,16). Apariția spinilor în ogor poate de asemenea face o mare pagubă. “Sămânța care a căzut între spini închipuiește pe aceia care după ce au auzit Cuvântul, își văd de drum și-l lasă să fie înăbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții acesteia și n-aduc rod care să ajungă la coacere.” Luca 8:14).  Fiind lucrători împreună cu Dumnezeu în ogorul pe care îl reprezentăm, ni se cere să fim atenți și vegheatori. Dacă au apărut lăstari ai firii vechi, suntem chemați să îi îndepărtăm. “Lepădați, dar, orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă și de clevetire.” (1 Petru 2:1). Vegherea presupune multă atenție în viața noastră personală, în familiile noastre, precum și în comunitatea în care trăim. Dacă aici au apărut lăstari, suntem chemați să îi îndepărtăm. “Ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că își zice "frate", totuși este curvar, sau lacom de bani, sau închinător la idoli, sau defăimător, sau bețiv, sau hrăpăreț; cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru? Cât despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu. Dați afară, dar, din mijlocul vostru pe răul acela.” (1 Corinteni 5:11-13).

Pe lângă îndepărtarea acestor buruieni, suntem datori să lucrăm la a sădi și uda recolta din ogor. Aceasta se poate realiza prin folosirea Cuvântului Sfânt și a unei vieți de rugăciune. “Departe iarăși de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi! Vă voi învăța calea cea bună și cea dreaptă.” (1 Samuel 12:23). “Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune.” (Evrei 10:24).

 

 

 

 

 Pastor,

 Corneliu Bîrsan...

 

                        Pentru a citii mai multe articole din ciclul "Mesajul Păstorului " vă rugăm să faceți click pe săgeată