Mesajul Pãstorului...

 

 

arătarea DOMNULUI Isus după înviere...

Articol preluat din "Programa Bisericii" - Mai, 2019

Domnul Isus S-a arătat ca să confirme afirmația făcută în Ioan 10:17,18 - «Tatăl Mă iubește, pentru că Îmi dau viața, ca iarăși s-o iau. Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau și am putere s-o iau iarăși: aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl Meu.». De asemenea, Domnul Isus a vrut să arate puterea Cuvântului vorbit către ucenicii Săi mai înainte, așa cum redă Matei în capitolul 16:21 «De atunci încolo, Isus a început să spună ucenicilor Săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor; că are să fie omorât și că a treia zi are să învie.». Matei 17:22-23 «Pe când stăteau în Galileea, Isus le-a zis: "Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor. Ei Îl vor omo-rî, dar a treia zi va învia." Ucenicii s-au întristat foarte mult.» Prin arătarea Sa după înviere, El a vrut să declare biruința asupra morții și obținerea autorității supreme. Matei 28:18 «Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: "Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ.» Ucenicii trebuiau să fie convinși de învierea Lui, și apoi, plini de curaj și de putere să-L mărturisească peste tot. Luca 24:45-48 «Atunci le-a deschis mintea, ca să înțeleagă Scripturile. Și le-a zis: "Așa este scris și așa trebuia să patimească Hristos și să învie a treia zi dintre cei morți. Și să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocaința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri.» De aceea a fost necesar ca ucenicii să-L întâlnească pe El, cel înviat din morți, și aceasta nu numai o dată, ci în câteva rânduri. Folosindu-se de simțurile omenești, ei trebuiau să fie siguri că nu au o nălucă în fața lor, ci chiar pe Domnul Isus în persoană. Luca 24:36-43 «Pe când vorbeau ei astfel, însuși Isus a stat în mijlocul lor și le-a zis: "Pace vouă!" Plini de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar El le-a zis: "Pentru ce sunteți tulburați? Și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele Mele, Eu sunt; pipăiți-Mă și vedeți: un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am Eu." (Și, după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele Sale.) Fiindcă ei, de bucurie, încă nu credeau și se mirau, El le-a zis: "Aveți aici ceva de mâncare?" I-au dat o bucată de pește fript și un fagure de miere. El le-a luat și a mâncat înaintea lor.» Ulterior, lui Toma cel îndoielnic, chiar Domnul Isus i-a cerut să se atingă de El. Ioan 20:26-28 «După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăși în casă; și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc și le-a zis: "Pace vouă!" Apoi a zis lui Toma: "Adu-ți degetul încoace șiuită-te la mâinile Mele; și adu-ți mâna și pune-o în coasta Mea; și nu fi necredincios, ci credincios." Drept răspuns, Toma I-a zis: "Domnul meu și Dumnezeul meu!"

Evanghelistul Ioan ne relatează despre o altă întâlnire a ucenicilor cu Domnul Isus la marea Tiberiadei. Ioan 21:4-14 “Dimineața, Isus stătea pe țărm; dar ucenicii nu știau că este Isus. "Copii", le-a zis Isus, "aveți ceva de mâncare?" Ei I-au răspuns: "Nu"..."Veniți de prânziți", le-a zis Isus. Și niciunul din ucenici nu cuteza să-L întrebe: "Cine ești?", căci știau că este Domnul. Isus S-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat; tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când Se arăta Isus ucenicilor Săi, după ce înviase din morți.” Luca ne relatează în cartea Faptele Apostolilor cap 1:3-5 “După patima Lui, li S-a înfățișat viu, prin multe dovezi, arătându-li-Se deseori, timp de patruzeci de zile, și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu. Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, "pe care", le-a zis El, "ați auzit-o de la Mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt." Ascultându-I sfaturile, ei, ucenicii au așteptat în rugăciune timp de 10 zile. Botezul cu Duhul Sfânt i-a motivat încă odată să lucreze la răspândirea Evangheliei. Chiar în acea zi, Petru încurajat de întâlnirea cu Domnul Isus cel înviat a început predicarea. Fapte 2:22-24 “Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, Om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți; pe Omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-ați răstignit și L-ați omorât prin mâna celor fărădelege. Dar Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea.”  În capitolul 3:13-15, apostolul mai mărturisește chiar în Templul de la Ierusalim, că vindecarea ologului de la Poarta Frumoasă s-a făcut în numele Domnului Isus cel înviat. Nimeni și nimic nu a putut opri mărturisirea ucenicilor cu privire la învierea Domnului Isus, tocmai din pricina întâlnirii lor cu Hristos cel înviat și împuternicirii lor prin botezul cu Duhul Sfânt.

 

 

 

 

 Pastor,

 Corneliu Bîrsan...

 

                        Pentru a citii mai multe articole din ciclul "Mesajul Păstorului " vă rugăm să faceți click pe săgeată