Mesajul Pãstorului...

 

 

Înălțarea Domnului Isus...

Articol preluat din "Programa Bisericii" - Mai, 2018

În acord cu voia Tatălui Ceresc, Domnul Isus a coborât în părțile cele mai de jos ale pământului. (Efeseni 4:9). A părăsit gloria cerească și a intrat în trup de om pe pământ, iar mai apoi, acceptând moartea fizică, pentru scurt timp a fost așezat într-un mormânt. Datorită faptului că jertfa Sa a fost primită și noi am fost socotiți neprihăniți, Domnul Isus a fost înviat. (Romani 4:25). În Psalmul 16:10 se spune: «Căci nu vei lăsa sufletul meu în Locuința morților, nu vei îngădui ca preaiubitul Tău să vadă putrezirea.» Învierea Sa a fost dovedită, și mulți l-au văzut. Cu toate acestea, s-a încercat ca prin minciuna preoților și autorităților vremii să se răspândească zvonul că a fost furat de către ucenici. Evanghelistul Luca ne spune în Fapte 1:3-5 «După patima Lui, li S-a înfățișat viu, prin multe dovezi, arătându-li-Se deseori, timp de patruzeci de zile, și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu. Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui,"pe care", le-a zis El, "ați auzit-o de la Mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt.». Mai târziu, și Petru confirma în Fapte 10:39-41 «Noi suntem martori a tot ce a făcut El în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei L-au omorât, atârnându-L pe lemn. Dar Dumnezeu L-a înviat a treia zi și a îngăduit să Se arate, nu la tot norodul, ci nouă, martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă, care am mâncat și am băut împreună cu El după ce a înviat din morți.» . În prima sa epistolă, apostolul Ioan relatează: «Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieții -deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos.», 1 Ioan 1: 1,3. Martorii învierii au fost mult mai mulți, si nimeni nu i-a putut opri în a mărturisi că El a înviat.

Perioada celor 40 de zile a trecut repede, iar Domnul a vrut ca și la evenimentul înălțării să fie ucenicii Săi, martori. Aceștia să poată la rândul lor mărturisi ce-au văzut și ce-au auzit. În evanghelia lui Luca la capitolul 24:50-53 ni se zice: «El i-a dus afară până spre Betania. Și-a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Pe cand îi binecuvânta, S-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. După ce I s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie. Și tot timpul stăteau în Templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu.» Despărțirea de Domnul Isus nu a mai fost percepută ca o durere, ca o tristețe, ci acum aveau o mare bucurie. În Fapte 1:9-11 ni se relatează: «După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălțat la cer, și un nor L-a ascuns din ochii lor. Și, cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: «Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Isus, care S-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum L-ați văzut mergând la cer.» Atunci, ei n-au văzut numai pe Domnul cum se înălța, ci și norul care L-a ascuns, precum și pe cei doi bărbați îmbrăcați în alb care vorbeau despre revenirea Sa. Domnul le spusese ucenicilor Săi că este necesar ca El să plece la cer. “Totuși vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite.”, Ioan 16:7. Petru, în ziua Rusaliilor, plin de credință și de Duhul Sfânt, mărturisea celor prezenți la Ierusalim. “Dumnezeu a înviat pe acest Isus, și noi toți suntem martori ai Lui. Și acum, odată ce S-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți.”, Fapte 2:32,33 Revărsarea Duhului Sfânt peste cei 120 adunați în odaia de sus, era garanția faptului că Domnul Isus care se-nălțase la cer era acum la dreapta Tatălui și împlinea ce făgăduise. Biserica Domnului Isus născută oficial își începuse lucrarea pentru care a fost creată. Nimeni și nimic, de atunci și până astăzi nu poate opri activitatea ei. Desfășurarea lucrării Bisericii Domnului Isus se face cu multă dăruire, și cu nădejdea că Domnul Isus se va întoarce în același fel. Există o mulțime de texte biblice care mărturisesc despre revenirea Domnului Isus, ca Împărat absolut în toată gloria și splendoarea Sa. Mulțumim Domnului că și noi am primit mântuirea prin El, și am fost aleși în a fi parte a lucrării Sale. Dorim să ne ajute bunul Dumnezeu în a trăi cu respect și ascultare de El, până la capăt. În Evrei 10:37 ni se zice:"Încă puțină, foarte puțină vreme", și "Cel ce vine va veni și nu va zăbovi."

 

 

 

 

 Pastor,

 Corneliu Bîrsan...

 

                        Pentru a citii mai multe articole din ciclul "Mesajul Păstorului " vă rugăm să faceți click pe săgeată